“Đối với một đứa bé đúng nghĩa thì bất cứ thứ gì cũng làm đồ chơi được”

— John Cowper Powys