“Một đứa bé có thể hỏi những câu hỏi mà người lớn thông thái không trả lời được.”

— Khuyết tên